BIP w JST - Powiat Bydgoski ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BIP w JST - Powiat Bydgoski NASZ POWIAT
BIP w JST - Powiat Bydgoski WIRTUALNE STAROSTWO
BIP w JST - Powiat Bydgoski OCEŃ URZĄD
BIP w JST - Powiat Bydgoski WŁADZE I STRUKTURA
BIP w JST - Powiat Bydgoski PRAWO LOKALNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROTOKOŁY
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONSULTACJE SPOŁECZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
BIP w JST - Powiat Bydgoski FINANSE I MIENIE POWIATU
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski OGŁOSZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT
BIP w JST - Powiat Bydgoski AKTY CYWILNOPRAWNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
BIP w JST - Powiat Bydgoski OBWIESZCZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski SIOS
BIP w JST - Powiat Bydgoski JEDNOSTKI
BIP w JST - Powiat Bydgoski ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
BIP w JST - Powiat BydgoskiStrona główna > ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE > Stan przyjmowanych i załatwianych spraw > Sposób załatwiania spraw
BIP w JST - Powiat Bydgoski
BIP w JST - Powiat Bydgoski

Sposób załatwiania spraw

Sprawy obywateli załatwiane są przez wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Każdy obywatel ma prawo wglądu do dokumentacji prowadzonej w jego sprawie.

W związku z wdrożeniem w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy systemu elektronicznego obiegu dokumentów PROTON, każdy obywatel może zwracać się o nadanie unikalnego identyfikatora i hasła, które umożliwią mu śledzenie, za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta, postępów w załatwianiu jego sprawy. Chęć uzyskania dostępu do EBOI należy zgłosić na etapie składania wniosku.

Postępy w sprawie, śledzimy logując się w serwisie ESP /link poniżej/.

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

 

Każde pismo wpływające do Starostwa musi podlegać rejestracji w kancelarii ogólnej Starostwa. Obowiązek powyższy dotyczy również wszelkiej korespondencji trafiającej do wydziałów z pominięciem kancelarii ogólnej. Z obowiązku rejestracji wykluczone są jedynie różnego rodzaju oferty, foldery reklamowe itp. kierowane na adres Starostwa, bądź poszczególnych wydziałów.

Pisma wpływające do Starostwa adresowane bezpośrednio do poszczególnych wydziałów (komórek organizacyjnych), kancelaria ogólna przekazuje za pokwitowaniem osobom posiadającym w wydziałach upoważnienie do odbioru korespondencji. Z powyższej zasady wyłączone są pisma, przesyłki adresowane na wydziały, a kierowane od organów policji, prokuratury, organów administracji rządowej, samorządowej, organów odwoławczych, nadzoru i kontroli oraz z innych instytucji szczebla wojewódzkiego i centralnego. Korespondencję tą kancelaria zobowiązana jest przekazywać do Starosty.

Każde pismo wpływające do Starostwa, a podlegające rejestracji, musi być opatrzone pieczęcią wpływu oraz datą i kolejnym numerem wpływu wg kategorii przesyłek przyjętych w kancelarii (zwykłe: wewnętrzne i zewnętrzne, specjalne: wewnętrzne i zewnętrzne).
Pisma przekazywane do Starosty, po ich zadekretowaniu przekazywane są ponownie do kancelarii, a następnie zgodnie z dyspozycją Starosty do poszczególnych wydziałów (komórek organizacyjnych).

W wydziałach dyrektorzy dekretują pisma na poszczególne stanowiska pracy, wskazując sposób załatwienia sprawy. Dekretacja powinna być podpisana, opatrzona pieczątką imienną i datą.

W wydziałach, które prowadzą wewnętrzne rejestry kancelaryjne (Wydział Budownictwa i Nieruchomości, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa oraz Biuro Rozwoju i Promocji), po zadekretowaniu pism przez dyrektorów należy dokonać ich rejestracji ze wskazaniem, na kogo zostały zadekretowane. Na piśmie należy umieścić nr rejestru wewnętrznego, pod jakim pismo zostało zarejestrowane. Odbiór pisma przez pracownika powinien być potwierdzony podpisem i datą jego odbioru. Zaleca się nie stosowanie podwójnych pieczęci wpływu na pismach przychodzących, należy jedynie odnotować w obrębie pieczęci wpływu kancelarii, pod jakim numerem pismo zostało zarejestrowane pod numerem wewnętrznym.

Pracownik po otrzymaniu pisma do załatwienia, sprawdza czy pismo dotyczy sprawy już wszczętej, czy też rozpoczyna nową sprawę. W pierwszym przypadku pismo dołącza do akt sprawy, w drugim przed przystąpieniem do załatwienia - rejestruje w odpowiednim spisie spraw jako nową sprawę. W obu przypadkach pracownik wpisuje znak sprawy w obrębie odciśniętej pieczęci wpływu, bądź w prawym górnym rogu pisma.
Rejestracja polega na wpisaniu pisma rozpoczynającego sprawę do spisu spraw, założonego zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt lub do rejestru kancelaryjnego.
Sprawę rejestruje się tylko raz na podstawie pierwszego pisma w danej sprawie otrzymanego z zewnątrz lub sporządzonego wewnątrz urzędu. Dalszych pism w danej sprawie nie wpisuje się do spisu spraw, lecz dołącza do akt sprawy w porządku chronologicznym i kolejno numeruje. Należy także przestrzegać zasady, że wszystkie pisma dotyczące danej sprawy gromadzi i przechowuje się w sposób umożliwiający ustalenie daty wszczęcia i zakończenia sprawy. Niedopuszczalne jest prowadzenie jednej sprawy pod kilkoma różnymi sygnaturami.

Po zakończeniu sprawy w spisie spraw odnotowuje się datę i sposób zakończenia sprawy.
Wytworzył: Maciej Piątkowski (5 października 2005)
Opublikował: Maciej Piątkowski (5 października 2005, 09:09:26)

Ostatnia zmiana: Maciej Piątkowski (7 kwietnia 2011, 14:23:52)
Zmieniono: uaktualniono informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13549

wersja do zapisu wersja do druku