BIP w JST - Powiat Bydgoski ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BIP w JST - Powiat Bydgoski NASZ POWIAT
BIP w JST - Powiat Bydgoski WIRTUALNE STAROSTWO
BIP w JST - Powiat Bydgoski OCEŃ URZĄD
BIP w JST - Powiat Bydgoski WŁADZE I STRUKTURA
BIP w JST - Powiat Bydgoski PRAWO LOKALNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROTOKOŁY
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONSULTACJE SPOŁECZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
BIP w JST - Powiat Bydgoski FINANSE I MIENIE POWIATU
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski OGŁOSZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT
BIP w JST - Powiat Bydgoski AKTY CYWILNOPRAWNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
BIP w JST - Powiat Bydgoski OBWIESZCZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski SIOS
BIP w JST - Powiat Bydgoski JEDNOSTKI
BIP w JST - Powiat Bydgoski ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
BIP w JST - Powiat BydgoskiStrona główna > ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE > Skargi i wnioski
BIP w JST - Powiat Bydgoski
BIP w JST - Powiat Bydgoski

Skargi i wnioski

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Starosta, wicestarosta, sekretarz, skarbnik i dyrektorzy wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorki  od godz. 9.00 - 1600.
Pozostali pracownicy starostwa przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.
W przypadku, gdy we wtorek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, starosta, wicestarosta, sekretarz, skarbnik oraz dyrektorzy wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach 900 - 1600.

Pracownik przyjmujący obywateli w ramach skarg i wniosków sporządza protokół przyjęcia zawierający:

datę przyjęcia,
imię i nazwisko oraz adres składającego skargę,
zwięzłe określenie sprawy,
imię i nazwisko przyjmującego,
podpis składającego.

Rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

Starostwo stosuje typowe rejestry skarg i wniosków oznaczając poszczególne rodzaje spraw symbolami:
S - skarga
W - wniosek
Skargi i wnioski wnoszone przez senatorów, posłów lub radnych opatruje się dodatkowo odpowiednimi literami: „s”  „p”  „r”.

Skargi i wnioski składane lub adresowane do zarządu, starosty lub poszczególnych członków zarządu prowadzi Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.
Pozostałe skargi i wnioski rozpatrują wydziały w ramach swej właściwości rzeczowej.

Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje starosta, wicestarosta lub członek zarządu.

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie i rejestrowanie skarg i wniosków koordynuje Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, który:
czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzieleniem odpowiedzi,
udziela obywatelom zgłaszającym się w sprawach skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwienia sprawy, kieruje obywatela do właściwego wydziału lub organizuje przyjęcie obywatela przez starostę lub właściwego członka zarządu,
prowadzi kontrolę rozpatrywania skarg i wniosków w wydziałach,
opracowuje okresowe analizy rozpatrywania i załatwiania skarg  i wniosków.

Dyrektorzy wydziałów odpowiedzialni są za:
wszechstronne wyjaśnienia i terminowe załatwianie skarg i wniosków,
niezwłoczne przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  wyjaśnień oraz dokumentacji niezbędnych do rozpatrzenia skarg i wniosków przez ten wydział.
Wytworzył: Maciej Piątkowski (22 września 2005)
Opublikował: Maciej Piątkowski (22 września 2005, 10:41:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6829

wersja do zapisu wersja do druku