BIP w JST - Powiat Bydgoski ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BIP w JST - Powiat Bydgoski NASZ POWIAT
BIP w JST - Powiat Bydgoski WIRTUALNE STAROSTWO
BIP w JST - Powiat Bydgoski OCEŃ URZĄD
BIP w JST - Powiat Bydgoski WŁADZE I STRUKTURA
BIP w JST - Powiat Bydgoski PRAWO LOKALNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROTOKOŁY
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONSULTACJE SPOŁECZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
BIP w JST - Powiat Bydgoski FINANSE I MIENIE POWIATU
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski OGŁOSZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT
BIP w JST - Powiat Bydgoski AKTY CYWILNOPRAWNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
BIP w JST - Powiat Bydgoski OBWIESZCZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski SIOS
BIP w JST - Powiat Bydgoski JEDNOSTKI
BIP w JST - Powiat Bydgoski ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
BIP w JST - Powiat BydgoskiStrona główna > BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE > Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne > Zadania
BIP w JST - Powiat Bydgoski
BIP w JST - Powiat Bydgoski

Zadania

 • opracowywanie aktów prawnych oraz dokumentów dotyczących zarządzania kryzysowego;
 • zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz prowadzenie stosownej dokumentacji jego działań;
 • pełnienie telefonicznej, całodobowej służby dyżurno – operacyjnej;
 • współudział w organizacji systemu łączności na potrzeby sytuacji kryzysowych;
 • podejmowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Centrum do koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych;
 • współdziałanie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, centrami zarządzania kryzysowego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego w zakresie reagowania kryzysowego;
 • gromadzenie, aktualizowanie baz danych i innych narzędzi dla potrzeb Centrum oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi wydziałami Starostwa, gminnymi centrami reagowania, administracją zespoloną i niezespoloną oraz innymi służbami, inspekcjami i organizacjami pozarządowymi;
 • organizowanie przetwarzania, sprawdzania i przekazywania informacji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych;
 • opracowanie procedur dotyczących uruchomienia i koordynacji działań w zakresie udzielania oraz odbioru pomocy humanitarnej;
 • w sytuacji wystąpienia zdarzenia kryzysowego pozyskiwanie informacji i opracowywanie meldunków o sytuacji w powiecie, a także opracowywanie zbiorczych raportów o sytuacji i prognozowanych zagrożeniach;
 • utrzymywanie kontaktu z instytucjami realizującymi ciągły monitoring środowiska;
 • planowanie i gromadzenie niezbędnego do prowadzenia działań sprzętu i materiałów technicznych;
 • planowanie potrzeb materiałowych i środków finansowych na realizację zadań zarządzania kryzysowego;
 • przygotowywanie we współdziałaniu ze służbami, inspekcjami i strażami dla Zarządu Powiatu projektu decyzji wprowadzającej dla określonego organizatora imprezy masowej zakaz przeprowadzania przez niego imprez masowych na terenie powiatu    lub jego części albo w obiektach lub na terenach, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, na czas określony lub do odwołania, albo zezwalającej na przeprowadzenie imprezy masowej bez udziału widzów w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzoną imprezą masową;
 • współdziałanie z Policją w zabezpieczaniu imprez masowych;
 •  współdziałanie z komendantami wojewódzkimi przy powoływaniu i odwoływaniu komendanta policji i straży pożarnej;
 • opiniowanie celem zatwierdzenia przez starostę programów działania powiatowych służb i straży;
 • przygotowywanie wspólnie ze służbami, strażami i inspekcjami projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;
 • analizowanie rocznego sprawozdania z działalności oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego składanych przez Komendanta Miejskiego Policji;
 • analizowanie informacji Komendanta Miejskiego Powiatowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu;
 • analizowanie informacji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu;
 • prowadzenie analiz prognoz dotyczących klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 • przygotowywanie projektów decyzji o powołaniu osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii;
 • wykonywanie i współdziałanie z wydziałami w realizacji zadań wynikających z aktów prawnych w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa obywateli;
 • tworzenie, likwidowanie lub przekształcanie zawodowych straży pożarnych, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych.Wytworzył: T.Federowicz (14 października 2005)
Opublikował: Tomasz Federowicz (14 października 2005, 10:11:37)

Ostatnia zmiana: Tomasz Federowicz (4 listopada 2005, 13:28:34)
Zmieniono: dodanie przepisów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6863

wersja do zapisu wersja do druku