BIP w JST - Powiat Bydgoski ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BIP w JST - Powiat Bydgoski NASZ POWIAT
BIP w JST - Powiat Bydgoski WIRTUALNE STAROSTWO
BIP w JST - Powiat Bydgoski OCEŃ URZĄD
BIP w JST - Powiat Bydgoski WŁADZE I STRUKTURA
BIP w JST - Powiat Bydgoski PRAWO LOKALNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROTOKOŁY
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONSULTACJE SPOŁECZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
BIP w JST - Powiat Bydgoski FINANSE I MIENIE POWIATU
BIP w JST - Powiat Bydgoski ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski OGŁOSZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski KONTROLE ZEWNĘTRZNE I AUDYT
BIP w JST - Powiat Bydgoski AKTY CYWILNOPRAWNE
BIP w JST - Powiat Bydgoski PROGRAMY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
BIP w JST - Powiat Bydgoski OBWIESZCZENIA
BIP w JST - Powiat Bydgoski SIOS
BIP w JST - Powiat Bydgoski JEDNOSTKI
BIP w JST - Powiat Bydgoski ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
BIP w JST - Powiat Bydgoski INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
BIP w JST - Powiat BydgoskiStrona główna > NASZ POWIAT > Powiat Bydgoski > Zadania publiczne
BIP w JST - Powiat Bydgoski
BIP w JST - Powiat Bydgoski

Zadania publiczne

1. Do zakresu działania Powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie :
a) edukacji publicznej,
b) promocji i ochrony zdrowia,
c) pomocy społecznej,
d) polityki prorodzinnej,
e) wspierania osób niepełnosprawnych,
f)  transportu zbiorowego i dróg publicznych,
g) kultury i ochrony dóbr kultury,
h) kultury fizycznej i turystyki,
i) geodezji, kartografii i katastru,
j) gospodarki nieruchomościami,
k) administracji architektoniczno - budowlanej,
l) gospodarki wodnej,
m) ochrony środowiska i przyrody,
n) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
o) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
p) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
r) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
s) ochrony praw konsumenta,
t) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
u)obronności,
w) promocji Powiatu,
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Do zadań publicznych Powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
3. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do kompetencji Powiatu.
4. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swoich właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.
5. Ustawy mogą określać inne zadania Powiatu.
6. Ustawy mogą nakładać na Powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów.

Zadania publiczne wykonywane przez powiat bydgoski zostały również szczegółowo omówione w bloku: WŁADZE I STRUKTURA - Starostwo Powiatowe - Kompetencje wydziałów.
Wytworzył: Barbara Kalińska (23 czerwca 2003)
Opublikował: Maciej Piątkowski (23 czerwca 2003, 09:16:41)

Ostatnia zmiana: Maciej Piątkowski (9 czerwca 2010, 12:31:10)
Zmieniono: W ramach porządkowania zawartości Biuletynu zmieniono umiejscowienie informacji w jego strukturze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15258

wersja do zapisu wersja do druku